4ο πανελλήνιο συνέδριο

 

ελληνικής οικολογικής εταιρείας ελληνικής βοτανικής εταιρείας ελληνικής ζωολογικής εταιρείας ελληνικής φυκολογικής εταιρείας

 

"Σύγχρονες τάσεις της έρευνας στην οικολογία"

  Βόλος, 9 ως 12 Οκτωβρίου 2008

 Κεντρική σελίδα
Ανακοινώσεις
Οργάνωση
Πρόγραμμα
Σημαντικές ημερομηνίες
Εγγραφή
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Οδηγίες

 

 

>> Οδηγίες Συγγραφής <<

Επιλέξτε:

 

Οι περιλήψεις θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι την 15 Ιουλίου 2008.

Οι συγγραφείς που συμμετέχουν σε μία εργασία θα πρέπει να είναι σύνεδροι (να έχουν πληρώσει το δικαίωμα συμμετοχής τους στο Συνέδριο).

Φροντίστε το κείμενο της περίληψης να είναι 250-300 λέξεις.

Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει μικρή εισαγωγή, τον σκοπό, το υλικό και την μέθοδο που ακολουθήθηκε καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι συγγραφείς. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας αν δεν πληροί τους παραπάνω όρους.

Ο ομιλητής θα ειδοποιηθεί μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2008 για την συνεδρία που θα παρουσιάσει την εργασία του. Σημειώνεται ότι για να περιληφθεί μία εργασία στο τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου, η εγγραφή θα πρέπει να έχει φθάσει στην Γραμματεία του Συνεδρίου έως 5 Ιουλίου 2008.

Ο τίτλος της ανακοίνωσης θα πρέπει να έχει μέγεθος γραμμάτων 14, να είναι στοιχισμένος στο κέντρο και να είναι με έντονα (bold) γράμματα.  Αμέσως μετά ακολουθεί το ή τα ονόματα του ή των συγγραφέων με κεφαλαία γράμματα μεγέθους 11 pt. Η ιδιότητα του ή των συγγραφέων, η διεύθυνσή τους και το e-mail τους (προαιρετικό) μπαίνουν ως υποσημείωση στο τέλος της πρώτης σελίδας . 

Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να είναι σε τυπικές διαστάσεις A4 (21εκ. x 29,7εκ.) με περιθώρια 2,54 εκ. επάνω-κάτω και 3,17 εκ. δεξιά-αριστερά (είναι οι τυπικές διαστάσεις ενός αρχείου word).

Το κάθε κείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά Arial 11 pt. από την αρχή έως το τέλος και να είναι μορφοποιημένο σε μονό διάστημα σε όλο το έγγραφο.

Οι εργασίες αυτής της μορφής θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τέλος Αυγούστου 2008.

Οδηγίες συγγραφής ανακοίνωσης

1.      ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ

Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε τυπικές διαστάσεις A4 (21εκ. x 29,7εκ.) με περιθώρια 2,54 εκ. επάνω-κάτω και 3,17 εκ. δεξιά-αριστερά (είναι οι τυπικές διαστάσεις ενός αρχείου word).

Το κάθε κείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά Arial 11 pt. από την αρχή έως το τέλος και να είναι μορφοποιημένο σε μονό διάστημα σε όλο το έγγραφο. Δε θα σημαίνετε η έναρξη κάθε παραγράφου. Το άρθρο πρέπει να μην υπερβαίνει σε σύνολο τις 10 σελίδες / 4500 λέξεις συμπεριλαμβανομένων σχημάτων, πινάκων, σημειώσεων και βιβλιογραφικών αναφορών.

2.      ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ, ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Ο τίτλος της ανακοίνωσης θα πρέπει να έχει μέγεθος γραμμάτων 14, να είναι στοιχισμένος στο κέντρο και να είναι με έντονα (bold) γράμματα.  Αμέσως μετά ακολουθεί το ή τα ονόματα του ή των συγγραφέων με κεφαλαία γράμματα μεγέθους 11 pt. Η ιδιότητα του ή των συγγραφέων, η διεύθυνσή τους και το e-mail τους (προαιρετικό) μπαίνουν ως υποσημείωση στο τέλος της πρώτης σελίδας . 

Μετά τα ονόματα των συγγραφέων ακολουθεί περίληψη, η οποία θα είναι γραμμένη στα ελληνικά και αγγλικά. Και στις δύο περιλήψεις, η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι Arial, μεγέθους 10 pt και με πλάγια γράμματα (Italics). Οι περιλήψεις δε θα πρέπει να ξεπερνούν τις 150 λέξεις. Μετά τις περιλήψεις και στις δύο γλώσσες ακολουθούν οι Λέξεις – Κλειδιά του κειμένου, γραμμένες με πλάγια γράμματα μεγέθους 10 pt, οι οποίες δε θα πρέπει να ξεπερνούν τις οκτώ λέξεις.

3.      ΤΙΤΛΟΙ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ

Οι τίτλοι και υπότιτλοι του κειμένου θα πρέπει να έχουν στοίχιση στα αριστερά, να είναι αριθμημένοι και γραμμένοι με κεφαλαία, Arial και bold γράμματα. Το μέγεθος θα πρέπει να είναι 12 pt.

Οι πίνακες, σχήματα, φωτογραφίες, διαγράμματα και ό,τι άλλο συνοδεύει το βασικό κείμενο της ανακοίνωσης, θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στο κείμενο και να μην είναι επισυναπτόμενα σε άλλο φάκελο. Οι λεζάντες τους θα πρέπει να είναι στοιχισμένες στο κέντρο, κάτω από κάθε αντικείμενο και να υπάρχει αρίθμηση, όπως στο παράδειγμα.

Εικόνα 1. Παράδειγμα εικόνας

4.      ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ ΥΠΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΔΕΣ

Δε θα πρέπει να υπάρχει στο κείμενο αρίθμηση σελίδων. Αντίθετα οι ενότητες και οι υπο-ενότητες θα πρέπει να αριθμούνται. Προσπαθήστε να μη χρησιμοποιήσετε περισσότερα από 3 επίπεδα ενοτήτων (δηλαδή να μην υπάρχει ενότητα x.x.x.x). Δε θα πρέπει να υπάρχουν στο κείμενο κεφαλίδες ή υποσέλιδα.

5.      ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ

Μέσα στο κείμενο οι παραπομπές εμφανίζονται ως εξής:  μέσα σε παρένθεση το επώνυμο του συγγραφέα και η χρονολογία έκδοσης του κειμένου, π.χ. (Babis, 2007) ή (Babis and Mitsos, 2006) ή αν το επώνυμο του συγγραφέα αναφέρεται μέσα στο κείμενο, μόνο η χρονολογία έκδοσης μπαίνει σε παρένθεση. Όταν αναφέρεται και η σελίδα της παραπομπής εμφανίζεται ως (Babis, 2007: 23). Σημειώστε πως μέσα στο κείμενο δεν πρέπει να αναφέρονται τα αρχικά του ονόματος του συγγραφέα. Επίσης, προσθέστε μικρά γράμματα της αλφαβήτας (π.χ. α, β, κ.ο.κ.) μετά τη χρονολογία, αν αναφέρεστε σε κείμενα του ίδιου συγγραφέα που έχουν εκδοθεί την ίδια χρονολογία.  Προτείνεται να μην υπάρχουν υποσημειώσεις, αλλά σημειώσεις τέλους (endnotes).

Η βιβλιογραφία είναι γραμμένη με γραμματοσειρά Arial μεγέθους 11 pt. Θα πρέπει να βρίσκεται σε αλφαβητική σειρά στο τέλος του κειμένου και να ακολουθεί τα παρακάτω πρότυπα: 

Από βιβλίο: Επώνυμο συγγραφέα, όνομα ή αρχικό ονόματος συγγραφέα, χρονολογία έκδοσης σε παρένθεση (πριν την παρένθεση δεν υπάρχει κόμμα), τίτλος έργου με πλάγια στοιχεία, τόμος (αν υπάρχει) με αραβικό αριθμό (ανεξάρτητα από το πώς αυτός δίνεται από το συγγραφέα του βιβλίου), εκδότης, τόπος έκδοσης, σελίδες (ένα σ., είτε πρόκειται για μια σελίδα είτε για περισσότερες).

Παραδείγματα:

Ξάδερφος, Στ. (2007), Γφξωβηξβκβξ, Μάγειρας, Αθήνα, σ. 23-29.

Babis, K. and Mitsos, P. (2006), Tfhbfgcjvchkmb j, Sage, London-New York, p. 23-31.

Από άρθρο:  Επώνυμο συγγραφέα, όνομα ή αρχικό ονόματος συγγραφέα, χρονολογία έκδοσης σε παρένθεση (πριν την παρένθεση δεν υπάρχει κόμμα), τίτλος άρθρου με όρθια στοιχεία και σε εισαγωγικά, τίτλος περιοδικού με πλάγια στοιχεία και αριθμός τεύχους με όρθια στοιχεία, σελίδες (ένα σ., είτε πρόκειται για μια σελίδα είτε για περισσότερες). Όταν στο περιοδικό αναφέρεται και τόμος και αριθμός τεύχους, αυτά γράφονται ως εξής: 5/86.

Παραδείγματα:

Ξάδερφος, Στ. (1990), «Ξηξηξηιξιοιοξιθιοικλκλξλκ», Ελληνική κουζίνα, 100, σ. 78.

Sakis, R. (2008), “Fxbhfvj kmh mjhb hbkkbj”, Theory of feeding, 21/4, p.315-326.

 

Οι διαστάσεις των πλαισίων στα οποία θα αναρτηθούν τα πόστερ είναι: ύψος 1,10 μ. και πλάτος 1,50 μ. Οι σύνεδροι (οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την τελική εκτύπωση των πόστερ) μπορούν να παρουσιάσουν τις ανακοινώσεις τους σε αφίσα, σε σελίδες Α4 ή οποιαδήποτε άλλη μορφή δεν ξεπερνά το διαθέσιμο χώρο του πλαισίου. Σε κάθε πόστερ πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο με τον τίτλο και τους συγγραφείς της ανακοίνωσης, ενώ στην αρχή της ανακοίνωσης θα πρέπει να υπάρχει σύντομη περίληψη.

Γραμματοσειρές 

Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι αναγνώσιμες από κάποια απόσταση. Για το λόγο αυτό προτείνεται στους συνέδρους να χρησιμοποιούν τη γραμματοσειρά Arial και να ακολουθήσουν τα ακόλουθα πρότυπα:  *Τίτλος και Συγγραφείς * έντονη (*bold*), μεγέθους *72* pt./ / *Περίληψη * μεγέθους τουλάχιστον *20* pt./ / *Τίτλος ενότητας * έντονη (*bold*), μεγέθους *60* pt./ / *Σημαντικά σημεία / * *αριθμημένες λίστες * μεγέθους *48* pt./ / *Κείμενο ανακοίνωσης * μεγέθους τουλάχιστον *24* pt./ / *Επιπλέον πληροφορίες *

Τα πόστερ θα αναρτηθούν στο χώρο του συνεδρίου τη ....... και θα παραμείνουν εκεί μέχρι την ......... Οι συγγραφείς παρακαλούνται να βρίσκονται τη ............, για να αναρτήσουν τα πόστερ και την ......... το απόγευμα, για να μαζέψουν το υλικό τους. Οι συγγραφείς μπορούν να έχουν εκτυπώσει υλικό για να μοιράσουν στους συνέδρους. Όσοι από τους συγγραφείς επιθυμούν να αποστείλουν το πόστερ σε αρχείο Word (.doc), για μελλοντική δημοσίευση, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες για τους συγγραφείς των ανακοινώσεων, τις οποίες θα βρουν παραπάνω.


Κεντρική σελίδα | Ανακοινώσεις | Οργάνωση | Πρόγραμμα | Σημαντικές ημερομηνίες | Εγγραφή | Πληροφορίες | Επικοινωνία | Οδηγίες

s.paraskevopoulos - ptea- uth
Για προβλήματα ή ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την τοποθεσία Web, επικοινωνήστε με
ecologyconference2008@uth.gr.
Τελευταία ενημέρωση: 12/02/08.